590.
कात्यायनी
ॐ कात्यायन्यै नम:।
591.
स्वछा
ॐ स्वछायै नम:।
592.
स्वच्छन्दा
ॐ स्वच्छन्दायै नम:।
593.
कविप्रिया
ॐ कविप्रियायै नम:।
594.
सत्यागमा
ॐ सत्यागमायै नम:।
595.
बहिःस्था
ॐ बहिःस्थायै नम:।
596.
काव्यशक्ति:
ॐ काव्यशक्तये नम:।
597.
कवित्वदा
ॐ कवित्वदायै नम:।
598.
मेनापुत्री
ॐ मेनापुत्र्यै नम:।
599.
सतीमाता
ॐ सतीमात्रे नम:।
600.
मैनाकभगिनी
ॐ मैनाकभगिन्यै नम:।
601.
तडित्
ॐ तडिते नम:।
602.
सौदामिनी
ॐ सौदामिन्यै नम:।
603.
स्वधामा
ॐ स्वधामायै नम:।
604.
सुधामा
ॐ सुधामायै नम:।
605.
धामशालिनी
ॐ धामशालिन्यै नम:।
606.
सौभाग्यदायिनी
ॐ सौभाग्यदायिन्यै नम:।
607.
द्यौः
ॐ दिवे नम:।
608.
सुभगा
ॐ सुभगायै नम:।
609.
द्युतिवर्धिनी
ॐ द्युतिवर्धिन्यै नम:।
610.
श्रीः
ॐ श्रिये नम:।
611.
कृत्तिवसना
ॐ कृत्तिवसनायै नम:।
612.
कङ्काली
ॐ कङ्काल्यै नम:।
613.
कलिनाशिनी
ॐ कलिनाशिन्यै नम:।
614.
रक्तबीजवधोद्दृप्ता
ॐ रक्तबीजवधोद्दृप्तायै नम:।
615.
सुतन्तुः
ॐ सुतन्तवे नम:।
616.
बीजसन्तति:
ॐ बीजसन्ततये नम:।
617.
जगज्जीवा
ॐ जगज्जीवायै नम:।
618.
जगद्बीजा
ॐ जगद्बीजायै नम:।
619.
जगत्त्रयहितैषिणी
ॐ जगत्त्रयहितैषिण्यै नम:।
620.
चामीकररुचिः
ॐ चामीकररुचये नम:।
621.
चान्द्रीसाक्षयाषोडशीकला
ॐ चान्द्रीसाक्षयाषोडशीकलायै नम:।
622.
यत्तत्पदानुबन्धा
ॐ यत्तत्पदानुबन्धायै नम:।
623.
यक्षिणी
ॐ यक्षिण्यै नम:।
624.
धनदार्चिता
ॐ धनदार्चितायै नम:।
625.
चित्रिणी
ॐ चित्रिण्यै नम:।
626.
चित्रमाया
ॐ चित्रमायायै नम:।
627.
विचित्रा
ॐ विचित्रायै नम:।
628.
भुवनेश्वरी
ॐ भुवनेश्वर्यै नम:।
629.
चामुण्डा
ॐ चामुण्डायै नम:।
630.
मुण्डहस्ता
ॐ मुण्डहस्तायै नम:।
631.
चण्डमुण्डवधोद्धुरा
ॐ चण्डमुण्डवधोद्धुरायै नम:।
632.
अष्टमी
ॐ अष्टम्यै नम:।
633.
एकादशी
ॐ एकादश्यै नम:।
634.
पूर्णा
ॐ पूर्णायै नम:।
635.
नवमी
ॐ नवम्यै नम:।
636.
चतुर्दशी
ॐ चतुर्दश्यै नम:।
637.
अमा
ॐ अमायै नम:।
638.
कलशहस्ता
ॐ कलशहस्तायै नम:।
639.
पूर्णकुम्भधरा
ॐ पूर्णकुम्भधरायै नम:।
640.
धरा
ॐ धरायै नम:।
641.
अभीरुः
ॐ अभीरवे नम:।
642.
भैरवी
ॐ भैरव्यै नम:।
643.
भीरा
ॐ भीरायै नम:।
644.
भीमा
ॐ भीमायै नम:।
645.
त्रिपुरभैरवी
ॐ त्रिपुरभैरव्यै नम:।
646.
महारुण्डा
ॐ महारुण्डायै नम:।
647.
रौद्री
ॐ रौद्र्यै नम:।
648.
महाभैरवपूजिता
ॐ महाभैरवपूजितायै नम:।
649.
निर्मुण्डा
ॐ निर्मुण्डायै नम:।
650.
हस्तिनी
ॐ हस्तिन्यै नम:।
651.
चण्डा
ॐ चण्डायै नम:।
652.
करालदशनानना
ॐ करालदशनाननायै नम:।
653.
कराला
ॐ करालायै नम:।
654.
विकराला
ॐ विकरालायै नम:।
655.
घोरघुर्घुरनादिनी
ॐ घोरघुर्घुरनादिन्यै नम:।
656.
रक्तदन्ता
ॐ रक्तदन्तायै नम:।
657.
ऊर्ध्वकेशी
ॐ ऊर्ध्वकेश्यै नम:।
658.
बन्धूककुसुमारुणा
ॐ बन्धूककुसुमारुणायै नम:।
659.
कादम्बरी
ॐ कादम्बर्यै नम:।
660.
पटासा
ॐ पटासायै नम:।
661.
काश्मीरी
ॐ काश्मीर्यै नम:।
662.
कुंकुमप्रिया
ॐ कुंकुमप्रियायै नम:।
663.
क्षान्ति:
ॐ क्षान्तये नम:।
664.
बहुसुवर्णा
ॐ बहुसुवर्णायै नम:।
665.
रति:
ॐ रतये नम:।
666.
बहुसुवर्णदा
ॐ बहुसुवर्णदायै नम:।
667.
मातङ्गिनी
ॐ मातङ्गिन्यै नम:।
668.
वरारोहा
ॐ वरारोहायै नम:।
669.
मत्तमातङ्गगामिनी
ॐ मत्तमातङ्गगामिन्यै नम:।
670.
हिंसा
ॐ हिंसायै नम:।
671.
हंसगति:
ॐ हंसगतये नम:।
672.
हंसी
ॐ हंस्यै नम:।
673.
हंसोज्ज्वलशिरोरुहा
ॐ हंसोज्ज्वलशिरोरुहायै नम:।
674.
पूर्णचन्द्रमुखी
ॐ पूर्णचन्द्रमुख्यै नम:।
675.
श्यामा
ॐ श्यामायै नम:।
676.
स्मितास्या
ॐ स्मितास्यायै नम:।
677.
श्यामकुण्डला
ॐ श्यामकुण्डलायै नम:।
678.
मषी
ॐ मष्यै नम:।
679.
लेखिनी
ॐ लेखिन्यै नम:।
680.
लेख्या
ॐ लेख्यायै नम:।
681.
सुलेखा
ॐ सुलेखायै नम:।
682.
लेखकप्रिया
ॐ लेखकप्रियायै नम:।
683.
शङ्खिनी
ॐ शङ्खिन्यै नम:।
684.
शङ्खहस्ता
ॐ शङ्खहस्तायै नम:।
685.
जलस्था
ॐ जलस्थायै नम:।
686.
जलदेवता
ॐ जलदेवतायै नम:।
687.
कुरुक्षेत्रावनि:
ॐ कुरुक्षेत्रावनये नम:।
688.
काशी
ॐ काश्यै नम:।
689.
मथुरा
ॐ मथुरायै नम:।
690.
काञ्ची
ॐ काञ्च्यै नम:।
691.
अवन्तिका
ॐ अवन्तिकायै नम:।
692.
अयोध्या
ॐ अयोध्यायै नम:।
693.
द्वारका
ॐ द्वारकायै नम:।
694.
माया
ॐ मायायै नम:।
695.
तीर्था
ॐ तीर्थायै नम:।
696.
तीर्थकरप्रिया
ॐ तीर्थकरप्रियायै नम:।
697.
त्रिपुष्करा
ॐ त्रिपुष्करायै नम:।
698.
अप्रमेया
ॐ अप्रमेयायै नम:।
699.
कोशस्था
ॐ कोशस्थायै नम:।
700.
कोशवासिनी
ॐ कोशवासिन्यै नम:।
701.
कौशिकी
ॐ कौशिक्यै नम:।
702.
कुशावर्ता
ॐ कुशावर्तायै नम:।
703.
कौशाम्बी
ॐ कौशाम्ब्यै नम:।
704.
कोशवर्धिनी
ॐ कोशवर्धिन्यै नम:।
705.
कोशदा
ॐ कोशदायै नम:।
706.
पद्मकोशाक्षी
ॐ पद्मकोशाक्ष्यै नम:।
707.
कुसुमा
ॐ कुसुमायै नम:।
708.
कुसुमप्रिया
ॐ कुसुमप्रियायै नम:।
709.
तोतुला
ॐ तोतुलायै नम:।
710.
तुलाकोटिः
ॐ तुलाकोटयै नम:।
711.
कूटस्था
ॐ कूटस्थायै नम:।
712.
कोटराश्रया
ॐ कोटराश्रयायै नम:।
713.
स्वयम्भूः
ॐ स्वयम्भुवे नम:।
714.
सुरूपा
ॐ सुरूपायै नम:।
715.
स्वरूपा
ॐ स्वरूपायै नम:।
716.
रूपवर्धिनी
ॐ रूपवर्धिन्यै नम:।
717.
तेजस्विनी
ॐ तेजस्विन्यै नम:।
718.
सुभिक्षा
ॐ सुभिक्षायै नम:।
719.
बलदा
ॐ बलदायै नम:।
720.
बलदायिनी
ॐ बलदायिन्यै नम:।
721.
महाकोशी
ॐ महाकोश्यै नम:।
722.
महावर्ता
ॐ महावर्तायै नम:।
723.
बुद्धिः सदसदात्मिका
ॐ बुद्धिसदसदात्मिकायै नम:।
724.
महाग्रहहरा
ॐ महाग्रहहरायै नम:।
725.
सौम्या
ॐ सौम्यायै नम:।
726.
विशोका
ॐ विशोकायै नम:।
727.
शोकनाशिनी
ॐ शोकनाशिन्यै नम:।
728.
सात्त्विकी
ॐ सात्त्विक्यै नम:।
729.
सत्त्वसंस्था
ॐ सत्त्वसंस्थायै नम:।
730.
राजसी
ॐ राजस्यै नम:।
731.
रजोवृता
ॐ रजोवृतायै नम:।
732.
तामसी
ॐ तामस्यै नम:।
733.
तमोयुक्ता
ॐ तमोयुक्तायै नम:।
734.
गुणत्रयविभाविनी
ॐ गुणत्रयविभाविन्यै नम:।
735.
अव्यक्ता
ॐ अव्यक्तायै नम:।
736.
व्यक्तरूपा
ॐ व्यक्तरूपायै नम:।
737.
वेदविद्या
ॐ वेदविद्यायै नम:।
738.
शाम्भवी
ॐ शाम्भव्यै नम:।
739.
शङ्कराकल्पिनी कल्पा
ॐ शङ्कराकल्पिनीकल्पायै नम:।
740.
मनः सङ्कल्पसन्तति:
ॐ मनःसङ्कल्पसन्ततये नम:।
741.
सर्वलोकमयीशक्ति:
ॐ सर्वलोकमयीशक्तये नम:।
742.
सर्वश्रवणगोचरा
ॐ सर्वश्रवणगोचरायै नम:।
743.
सर्वज्ञानवतीवाञ्छा
ॐ सर्वज्ञानवतीवाञ्छायै नम:।
744.
सर्वतत्त्वानुबोधिनी
ॐ सर्वतत्त्वानुबोधिन्यै नम:।
745.
जागृती
ॐ जागृत्यै नम:।
746.
सुषुप्ति:
ॐ सुषुप्तये नम:।
747.
स्वप्नावस्था
ॐ स्वप्नावस्थायै नम:।
748.
तुरीयका
ॐ तुरीयकायै नम:।
749.
त्वरा
ॐ त्वरायै नम:।
750.
मन्दगति:
ॐ मन्दगतये नम:।
751.
मन्दा
ॐ मन्दायै नम:।
752.
मन्दिरामोदधारिणी
ॐ मन्दिरामोदधारिण्यै नम:।
753.
पानभूमिः
ॐ पानभूमये नम:।
754.
पानपात्रा
ॐ पानपात्रायै नम:।
755.
पानदानकरोद्यता
ॐ पानदानकरोद्यतायै नम:।
756.
अघूर्णारुणनेत्रा
ॐ अघूर्णारुणनेत्रायै नम:।
757.
किञ्चिदव्यक्तभाषिणी
ॐ किञ्चिदव्यक्तभाषिण्यै नम:।
758.
आशापूरा
ॐ आशापूरायै नम:।
759.
दीक्षा
ॐ दीक्षायै नम:।
760.
दक्षा
ॐ दक्षायै नम:।
761.
दीक्षितपूजिता
ॐ दीक्षितपूजितायै नम:।
762.
नागवल्ली
ॐ नागवल्ल्यै नम:।
763.
नागकन्या
ॐ नागकन्यायै नम:।
764.
भोगिनी
ॐ भोगिन्यै नम:।
765.
भोगवल्लभा
ॐ भोगवल्लभायै नम:।
766.
सर्वशास्त्रवतीविद्या
ॐ सर्वशास्त्रवतीविद्यायै नम:।
767.
सुस्मृति:
ॐ सुस्मृतये नम:।
768.
धर्मवादिनी
ॐ धर्मवादिन्यै नम:।
769.
श्रुति:
ॐ श्रुतये नम:।
770.
श्रुतिधरा
ॐ श्रुतिधरायै नम:।
771.
ज्येष्ठा
ॐ ज्येष्ठायै नम:।
772.
श्रेष्ठा
ॐ श्रेष्ठायै नम:।
773.
पातालवासिनी
ॐ पातालवासिन्यै नम:।
774.
मीमांसा
ॐ मीमांसायै नम:।
775.
तर्कविद्या
ॐ तर्कविद्यायै नम:।
776.
सुभक्ति:
ॐ सुभक्तये नम:।
777.
भक्तवत्सला
ॐ भक्तवत्सलायै नम:।
778.
सुनाभिः
ॐ सुनाभये नम:।
779.
यातना
ॐ यातनायै नम:।
780.
जातीः
ॐ जातये नम:।
781.
गम्भीरा
ॐ गम्भीरायै नम:।
782.
भाववर्जिता
ॐ भाववर्जितायै नम:।
783.
नागपाशधरा मूर्ति:
ॐ नागपाशधरामूर्तये नम:।
784.
अगाधा
ॐ अगाधायै नम:।
785.
नागकुण्डला
ॐ नागकुण्डलायै नम:।
786.
सुचक्रा
ॐ सुचक्रायै नम:।
787.
चक्रमध्यस्था
ॐ चक्रमध्यस्थायै नम:।
788.
चक्रकोणनिवासिनी
ॐ चक्रकोणनिवासिन्यै नम:।
789.
सर्वमन्त्रमयी विद्या
ॐ सर्वमन्त्रमयीविद्यायै नम:।
790.
सर्वमन्त्राक्षरावलिः
ॐ सर्वमन्त्राक्षरावलये नम:।
791.
मधुस्रवा
ॐ मधुस्रवायै नम:।
792.
स्रवन्ती
ॐ स्रवन्त्यै नम:।
793.
भ्रामरी
ॐ भ्रामर्यै नम:।
794.
भ्रमरालका
ॐ भ्रमरालकायै नम:।
795.
मातृमण्डलमध्यस्था
ॐ मातृमण्डलमध्यस्थायै नम:।
796.
मातृमण्डलवासिनी
ॐ मातृमण्डलवासिन्यै नम:।
797.
कुमारजननी
ॐ कुमारजनन्यै नम:।
798.
क्रूरा
ॐ क्रूरायै नम:।
799.
सुमुखी
ॐ सुमुख्यै नम:।
800.
ज्वरनाशिनी
ॐ ज्वरनाशिन्यै नम:।
801.
अतीता
ॐ अतीतायै नम:।
802.
विद्यमाना
ॐ विद्यमानायै नम:।
803.
भाविन
ॐ भाविन्यै नम:।
804.
प्रीतिमञ्जरी
ॐ प्रीतिमञ्जर्यै नम:।
805.
सर्वसौख्यवती युक्ति:
ॐ सर्वसौख्यवतीयुक्तये नम:।
806.
आहारपरिणामिनी
ॐ आहारपरिणामिन्यै नम:।
807.
निदानं पञ्चभूतानाम्
ॐ पञ्चभूतानांनिधानायै नम:।
808.
भवसागरतारिणी
ॐ भवसागरतारिण्यै नम:।
809.
अक्रूरा
ॐ अक्रूरायै नम:।
810.
ग्रहवती
ॐ ग्रहवत्यै नम:।
811.
विग्रहा
ॐ विग्रहायै नम:।
812.
ग्रहवर्जिता
ॐ ग्रहवर्जितायै नम:।
813.
रोहिणी
ॐ रोहिण्यै नम:।
814.
भूमिगर्भा
ॐ भूमिगर्भायै नम:।