237.
पद्मयोनि:
ॐ पद्मयोनये नम:।
238.
सुकेशी
ॐ सुकेश्यै नम:।
239.
सुलिङ्गा
ॐ सुलिङ्गायै नम:।
240.
भगरूपिणि
ॐ भगरूपिण्यै नम:।
241.
योनिमुद्रा
ॐ योनिमुद्रायै नम:।
242.
महामुद्रा
ॐ महामुद्रायै नम:।
243.
खेचरी
ॐ खेचर्यै नम:।
244.
खगगामिनी
ॐ खगगामिन्यै नम:।
245.
मधुश्री
ॐ मधुश्रियै नम:।
246.
माधवीवल्ली
ॐ माधवीवल्लयै नम:।
247.
मधुमत्ता
ॐ मधुमत्तायै नम:।
248.
मदोद्धता
ॐ मदोद्धतायै नम:।
249.
मातङ्गी
ॐ मातङ्ग्यै नम:।
250.
शुकहस्ता
ॐ शुकहस्तायै नम:।
251.
पुष्पबाणा
ॐ पुष्पबाणायै नम:।
252.
इक्षुचापिनी
ॐ इक्षुचापिन्यै नम:।
253.
रक्ताम्बरधरा
ॐ रक्ताम्बरधरायै नम:।
254.
क्षीवा
ॐ क्षीवायै नम:।
255.
रक्तपुष्पावतंसिनी
ॐ रक्तपुष्पावतंसिन्यै नम:।
256.
शुभ्राम्बरधरा
ॐ शुभ्राम्बरधरायै नम:।
257.
धीरा
ॐ धीरायै नम:।
258.
महाश्वेता
ॐ महाश्वेतायै नम:।
259.
वसुप्रिया
ॐ वसुप्रियायै नम:।
260.
सुवेणिः
ॐ सुवेणये नम:।
261.
पद्महस्ता
ॐ पद्महस्तायै नम:।
262.
मुक्ताहारविभूषणा
ॐ मुक्ताहारविभूषणायै नम:।
263.
कर्पूरामोदनि:श्वासा
ॐ कर्पूरामोदनि:श्वासायै नम:।
264.
पद्मिनी
ॐ पद्मिन्यै नम:।
265.
पद्ममन्दिरा
ॐ पद्ममन्दिरायै नम:।
266.
खड्गिनी
ॐ खड्गिन्यै नम:।
267.
चक्रहस्ता
ॐ चक्रहस्तायै नम:।
268.
भुसुण्डी
]ॐ भुसुण्ड्यै नम:।
269.
परिघायुधा
ॐ परिघायुधायै नम:।
270.
चापिनी
ॐ चापिन्यै नम:।
271.
पाशहस्ता
ॐ पाशहस्तायै नम:।
272.
त्रिशुलवरधारिणी
ॐ त्रिशूलवरधारिण्यै नम:।
273.
सुबाणा
ॐ सुबाणायै नम:।
274.
शक्तिहस्ताॐ शक्तिहस्तायै नम:।
275.
मयूरवरवाहना
ॐ मयूरवरवाहनायै नम:।
276.
वरायुधधरा
ॐ वरायुधधरायै नम:।
277.
वीरा
ॐ वीरायै नम:।
278.
वीरपानमदोत्कटा
ॐ वीरपानमदोत्कटायै नम:।
279.
वसुधा
ॐ वसुधायै नम:।
280.
वसुधारा
ॐ वसुधारायै नम:।
281.
जया
ॐ जयायै नम:।
282.
शाकम्भरी
ॐ शाकम्भर्यै नम:।
283.
शिवा
ॐ शिवायै नम:।
284.
विजया
ॐ विजयायै नम:।
285.
जयन्ती
ॐ जयन्त्यै नम:।
286.
सुस्तनी
ॐ सुस्तन्यै नम:।
287.
शत्रुनाशिनी
ॐ शत्रुनाशिन्यै नम:।
288.
अन्तर्वत्नी
ॐ अन्तर्वत्न्यै नम:।
289.
वेदशक्ति:
ॐ वेदशक्तये नम:।
290.
वरदा
ॐ वरदायै नम:।
291.
वरधारिणी
ॐ वरधारिण्यै नम:।
292.
शीतला
ॐ शीतलायै नम:।
293.
सुशीला
ॐ सुशीलायै नम:।
294.
बालग्रहविनाशिनी
ॐ बालग्रहविनाशिन्यै नम:।
295.
कुमारी
ॐ कुमार्यै नम:।
296.
सुपर्वा
ॐ सुपर्वायै नम:।
297.
कामाख्या
ॐ कामाख्यायै नम:।
298.
कामवन्दिता
ॐ कामवन्दितायै नम:।
299.
जालन्धरधरा
ॐ जालन्धरधरायै नम:।
300.
अनन्ता
ॐ अनन्तायै नम:।
301.
कामरूपनिवासिनी
ॐ कामरूपनिवासिन्यै नम:।
302.
कामबीजवती
ॐ कामबीजवत्यै नम:।
303.
सत्या
ॐ सत्यायै नम:।
304.
सत्यधर्मपरायणा
ॐ सत्यधर्मपरायणायै नम:।
305.
स्थूलमार्गस्थिता
ॐ स्थूलमार्गस्थितायै नम:।
306.
सूक्ष्मा
ॐ सूक्ष्मायै नम:।
307.
सूक्ष्मबुद्धिप्रबोधिनी
ॐ सूक्ष्मबुद्धिप्रबोधिन्यै नम:।
308.
षट्कोणा
ॐ षट्कोणायै नम:।
309.
त्रिकोणा
ॐ त्रिकोणायै नम:।
310.
त्रिनेत्रा
ॐ त्रिनेत्रायै नम:।