देवी दुर्गा के 1000 नाम : देवी सहस्रनाम का पाठ, देवी सहस्रनामावली

  0


  237.
  पद्मयोनि:
  ॐ पद्मयोनये नम:।
  238.
  सुकेशी
  ॐ सुकेश्यै नम:।
  239.
  सुलिङ्गा
  ॐ सुलिङ्गायै नम:।
  240.
  भगरूपिणि
  ॐ भगरूपिण्यै नम:।
  241.
  योनिमुद्रा
  ॐ योनिमुद्रायै नम:।
  242.
  महामुद्रा
  ॐ महामुद्रायै नम:।
  243.
  खेचरी
  ॐ खेचर्यै नम:।
  244.
  खगगामिनी
  ॐ खगगामिन्यै नम:।
  245.
  मधुश्री
  ॐ मधुश्रियै नम:।
  246.
  माधवीवल्ली
  ॐ माधवीवल्लयै नम:।
  247.
  मधुमत्ता
  ॐ मधुमत्तायै नम:।
  248.
  मदोद्धता
  ॐ मदोद्धतायै नम:।
  249.
  मातङ्गी
  ॐ मातङ्ग्यै नम:।
  250.
  शुकहस्ता
  ॐ शुकहस्तायै नम:।
  251.
  पुष्पबाणा
  ॐ पुष्पबाणायै नम:।
  252.
  इक्षुचापिनी
  ॐ इक्षुचापिन्यै नम:।
  253.
  रक्ताम्बरधरा
  ॐ रक्ताम्बरधरायै नम:।
  254.
  क्षीवा
  ॐ क्षीवायै नम:।
  255.
  रक्तपुष्पावतंसिनी
  ॐ रक्तपुष्पावतंसिन्यै नम:।
  256.
  शुभ्राम्बरधरा
  ॐ शुभ्राम्बरधरायै नम:।
  257.
  धीरा
  ॐ धीरायै नम:।
  258.
  महाश्वेता
  ॐ महाश्वेतायै नम:।
  259.
  वसुप्रिया
  ॐ वसुप्रियायै नम:।
  260.
  सुवेणिः
  ॐ सुवेणये नम:।
  261.
  पद्महस्ता
  ॐ पद्महस्तायै नम:।
  262.
  मुक्ताहारविभूषणा
  ॐ मुक्ताहारविभूषणायै नम:।
  263.
  कर्पूरामोदनि:श्वासा
  ॐ कर्पूरामोदनि:श्वासायै नम:।
  264.
  पद्मिनी
  ॐ पद्मिन्यै नम:।
  265.
  पद्ममन्दिरा
  ॐ पद्ममन्दिरायै नम:।
  266.
  खड्गिनी
  ॐ खड्गिन्यै नम:।
  267.
  चक्रहस्ता
  ॐ चक्रहस्तायै नम:।
  268.
  भुसुण्डी
  ]ॐ भुसुण्ड्यै नम:।
  269.
  परिघायुधा
  ॐ परिघायुधायै नम:।
  270.
  चापिनी
  ॐ चापिन्यै नम:।
  271.
  पाशहस्ता
  ॐ पाशहस्तायै नम:।
  272.
  त्रिशुलवरधारिणी
  ॐ त्रिशूलवरधारिण्यै नम:।
  273.
  सुबाणा
  ॐ सुबाणायै नम:।
  274.
  शक्तिहस्ताॐ शक्तिहस्तायै नम:।
  275.
  मयूरवरवाहना
  ॐ मयूरवरवाहनायै नम:।
  276.
  वरायुधधरा
  ॐ वरायुधधरायै नम:।
  277.
  वीरा
  ॐ वीरायै नम:।
  278.
  वीरपानमदोत्कटा
  ॐ वीरपानमदोत्कटायै नम:।
  279.
  वसुधा
  ॐ वसुधायै नम:।
  280.
  वसुधारा
  ॐ वसुधारायै नम:।
  281.
  जया
  ॐ जयायै नम:।
  282.
  शाकम्भरी
  ॐ शाकम्भर्यै नम:।
  283.
  शिवा
  ॐ शिवायै नम:।
  284.
  विजया
  ॐ विजयायै नम:।
  285.
  जयन्ती
  ॐ जयन्त्यै नम:।
  286.
  सुस्तनी
  ॐ सुस्तन्यै नम:।
  287.
  शत्रुनाशिनी
  ॐ शत्रुनाशिन्यै नम:।
  288.
  अन्तर्वत्नी
  ॐ अन्तर्वत्न्यै नम:।
  289.
  वेदशक्ति:
  ॐ वेदशक्तये नम:।
  290.
  वरदा
  ॐ वरदायै नम:।
  291.
  वरधारिणी
  ॐ वरधारिण्यै नम:।
  292.
  शीतला
  ॐ शीतलायै नम:।
  293.
  सुशीला
  ॐ सुशीलायै नम:।
  294.
  बालग्रहविनाशिनी
  ॐ बालग्रहविनाशिन्यै नम:।
  295.
  कुमारी
  ॐ कुमार्यै नम:।
  296.
  सुपर्वा
  ॐ सुपर्वायै नम:।
  297.
  कामाख्या
  ॐ कामाख्यायै नम:।
  298.
  कामवन्दिता
  ॐ कामवन्दितायै नम:।
  299.
  जालन्धरधरा
  ॐ जालन्धरधरायै नम:।
  300.
  अनन्ता
  ॐ अनन्तायै नम:।
  301.
  कामरूपनिवासिनी
  ॐ कामरूपनिवासिन्यै नम:।
  302.
  कामबीजवती
  ॐ कामबीजवत्यै नम:।
  303.
  सत्या
  ॐ सत्यायै नम:।
  304.
  सत्यधर्मपरायणा
  ॐ सत्यधर्मपरायणायै नम:।
  305.
  स्थूलमार्गस्थिता
  ॐ स्थूलमार्गस्थितायै नम:।
  306.
  सूक्ष्मा
  ॐ सूक्ष्मायै नम:।
  307.
  सूक्ष्मबुद्धिप्रबोधिनी
  ॐ सूक्ष्मबुद्धिप्रबोधिन्यै नम:।
  308.
  षट्कोणा
  ॐ षट्कोणायै नम:।
  309.
  त्रिकोणा
  ॐ त्रिकोणायै नम:।
  310.
  त्रिनेत्रा
  ॐ त्रिनेत्रायै नम:।