80.
कात्यायनी
ॐ कात्यायन्यै नम:।
81.
चम्पा
ॐ चम्पायै नम:।
82.
सर्वसम्पत्तिकारिणी
ॐ सर्वसम्पत्तिकारिण्यै नम:।
83.
नारायणी
ॐ नारायण्यै नम:।
84.
महानिद्रा
ॐ महानिद्रायै नम:।
85.
योगनिद्रा
ॐ योगनिद्रायै नम:।
86.
प्रभावती
ॐ प्रभावत्यै नम:।
87.
प्रज्ञापारमिता
ॐ प्रज्ञापारमितायै नम:।
88.
प्रज्ञा
ॐ प्रज्ञायै नम:।
89.
तारा
ॐ तारायै नम:।
90.
मधुमती
ॐ मधुमत्यै नम:।
91.
मधु
ॐ मधुवे नम:।
92.
क्षीरार्णवसुधाहारा
ॐ क्षीरार्णवसुधाहारायै नम:।
93.
कालिका
ॐ कालिकायै नम:।
94.सिंहवाहना
ॐ सिंहवाहिन्यै नम:।
95.ओंकारा
ॐ ओंकारायै नम:।
96.वसुधाकारा
ॐ वसुधाकारायै नम:।
97.चेतना
ॐ चेतनायै नम:।
98.कोपनाकृति:
ॐ कोपनाकृत्यै नम:।
99.अर्धबिन्दुधरा
ॐ अर्धबिन्दुधरायै नम:।
100.धारा
ॐ धारायै नम:।
101.
विश्वमाता
ॐ विश्वमात्रे नम:।
102.
कलावती
ॐ कलावत्यै नम:।
103.
पद्मावती
ॐ पद्मावत्यै नम:।
104.
सुवस्त्रा
ॐ सुवस्त्रायै नम:।
105.
प्रबुद्धा
ॐ प्रबुद्धायै नम:।
106.
सरस्वती
ॐ सरस्वत्यै नम:।
107.
कुण्डासना
ॐ कुण्डासनायै नम:।
108.
जगद्धात्री
ॐ जगद्धात्र्यै नम:।
109.
बुद्धमाता
ॐ बुद्धमात्रे नम:।
110.
जिनेश्वरी
ॐ जिनेश्वर्यै नम:।
111.
जिनमता
ॐ जिनमात्रे नम:।
112.
जिनेन्द्रा
ॐ जिनेन्द्रायै नम:।
113.
शारदा
ॐ शारदायै नम:।
114.
हंसवाहना
ॐ हंसवाहनायै नम:।
115.
राज्यलक्ष्मी
ॐ राज्यलक्ष्म्यै नम:।
116.
वषट्कारा
ॐ वषट्कारायै नम:।
117.
सुधाकारा
ॐ सुधाकारायै नम:।
118.
सुधात्मिका
ॐ सुधात्मिकायै नम:।
119.
राजनीति:
ॐ राजनीतये नम:।
120.
त्रयी
ॐ त्रय्यै नम:।
121.
वार्ता
ॐ वार्तायै नम:।
122.
दण्डनीति:
ॐ दण्डनीतये नम:।
123.
क्रियावती
ॐ कियावत्यै नम:।
124.
सद्भूति:
ॐ सद्भूत्यै नम:।
125.
तारिणी
ॐ तारिण्यै नम:।
126.
श्रद्धा
ॐ श्रद्धायै नम:।
127.
सद्गति:
ॐ सद्गतये नम:।
128.
सत्परायणा
ॐ सत्परायणायै नम:।
129.
सिन्धुः
ॐ सिन्धवे नम:।
130.
मन्दाकिनी
ॐ मन्दाकिन्यै नम:।
131.
गंगा
ॐ गंगायै नम:।
132.
यमुना
ॐ यमुनायै नम:।
133.
सरस्वती
ॐ सरस्वत्यै नम:।
134.
गोदावरी
ॐ गोदावर्यै नम:।
135.
विपाशा
ॐ विपाशायै नम:।
136.
कावेरी
ॐ कावेर्यै नम:।
137.
शतद्रुका
ॐ शतहन्दायै नम:।
138.
सरयूः।
ॐ सरय्वै नम:।
139.
चन्द्रभागा
ॐ चन्द्रभागायै नम:।
140.
कौशिकी
ॐ कौशिक्यै नम:।
141.
गण्डकी
ॐ गण्डक्यै नम:।
142.
शुचिः
ॐ शुचये नम:।
143.
नर्मदा
ॐ नर्मदायै नम:।
144.
कर्मनाशा
ॐ कर्मनाशाय नम:।
145.
चर्मण्वती
ॐ चर्मण्वत्यै नम:।
146.
देविका
ॐ देविकायै नम:।
147.
वेत्रवती
ॐ वेत्रवत्यै नम:।
148.
वितस्ता
ॐ वितस्तायै नम:।
149.
वरदा
ॐ वरदायै नम:।
150.
नरवाहना
ॐ नरवाहनायै नम:।
151.
सती
ॐ सत्यै नम:।
152.
पतिव्रता
ॐ पतिव्रतायै नम:।
153.
साध्वी
ॐ साध्व्यै नम:।
154.
सुचक्षुः
ॐ सुचक्षुषे नम:।
155.
कुण्डवासिनी
ॐ कुण्डवासिन्यै नम:।
156.
एकचक्षुः
ॐ एकचक्षुषे नम:।
157.
सहस्राक्षी
ॐ सहस्राक्ष्यै नम:।
158.
सुश्रोणिः
ॐ सुश्रोण्यै नम:।
159.
भगमालिनी
ॐ भगमालिन्यै नम:।
160.
सेना
ॐ सेना नम:।
161.
श्रेणिः
ॐ श्रोण्यै नम:।
162.
पताका
ॐ पताकायै नम:।
163.
सुव्यूहा
ॐ सुव्यूहायै नम:।
164.
युद्धकान्क्षिणी
ॐ युद्धकान्क्षिण्यै नम:।
165.
पताकिनी
ॐ पताकिन्यै नम:।
166.
दयारम्भा
ॐ दयारम्भायै नम:।
167.
विपंचीपंचमप्रिया
ॐ विपंचीपंचमप्रियायै नम:।
168.
परापरकलाकान्ता
ॐ परापरकलाकान्तायै नम:।
169.
त्रिशक्ति:
ॐ त्रिशक्तये नम:।
170.
मोक्षदायिनी
ॐ मोक्षदायिन्यै नम:।
171.
ऐन्द्री
ॐ ऐन्द्रयै नम:।
172.
माहेश्वरी
ॐ माहेश्वर्यै नम:।
173.
ब्राह्मी
ॐ ब्राह्मयै नम:।
174.
कौमारी
ॐ कौमार्यै नम:।
175.
कुलवासिनी
ॐ कुलवासिन्यै नम:।