देवी दुर्गा के 1000 नाम : देवी सहस्रनाम का पाठ, देवी सहस्रनामावली

  0


  80.
  कात्यायनी
  ॐ कात्यायन्यै नम:।
  81.
  चम्पा
  ॐ चम्पायै नम:।
  82.
  सर्वसम्पत्तिकारिणी
  ॐ सर्वसम्पत्तिकारिण्यै नम:।
  83.
  नारायणी
  ॐ नारायण्यै नम:।
  84.
  महानिद्रा
  ॐ महानिद्रायै नम:।
  85.
  योगनिद्रा
  ॐ योगनिद्रायै नम:।
  86.
  प्रभावती
  ॐ प्रभावत्यै नम:।
  87.
  प्रज्ञापारमिता
  ॐ प्रज्ञापारमितायै नम:।
  88.
  प्रज्ञा
  ॐ प्रज्ञायै नम:।
  89.
  तारा
  ॐ तारायै नम:।
  90.
  मधुमती
  ॐ मधुमत्यै नम:।
  91.
  मधु
  ॐ मधुवे नम:।
  92.
  क्षीरार्णवसुधाहारा
  ॐ क्षीरार्णवसुधाहारायै नम:।
  93.
  कालिका
  ॐ कालिकायै नम:।
  94.सिंहवाहना
  ॐ सिंहवाहिन्यै नम:।
  95.ओंकारा
  ॐ ओंकारायै नम:।
  96.वसुधाकारा
  ॐ वसुधाकारायै नम:।
  97.चेतना
  ॐ चेतनायै नम:।
  98.कोपनाकृति:
  ॐ कोपनाकृत्यै नम:।
  99.अर्धबिन्दुधरा
  ॐ अर्धबिन्दुधरायै नम:।
  100.धारा
  ॐ धारायै नम:।
  101.
  विश्वमाता
  ॐ विश्वमात्रे नम:।
  102.
  कलावती
  ॐ कलावत्यै नम:।
  103.
  पद्मावती
  ॐ पद्मावत्यै नम:।
  104.
  सुवस्त्रा
  ॐ सुवस्त्रायै नम:।
  105.
  प्रबुद्धा
  ॐ प्रबुद्धायै नम:।
  106.
  सरस्वती
  ॐ सरस्वत्यै नम:।
  107.
  कुण्डासना
  ॐ कुण्डासनायै नम:।
  108.
  जगद्धात्री
  ॐ जगद्धात्र्यै नम:।
  109.
  बुद्धमाता
  ॐ बुद्धमात्रे नम:।
  110.
  जिनेश्वरी
  ॐ जिनेश्वर्यै नम:।
  111.
  जिनमता
  ॐ जिनमात्रे नम:।
  112.
  जिनेन्द्रा
  ॐ जिनेन्द्रायै नम:।
  113.
  शारदा
  ॐ शारदायै नम:।
  114.
  हंसवाहना
  ॐ हंसवाहनायै नम:।
  115.
  राज्यलक्ष्मी
  ॐ राज्यलक्ष्म्यै नम:।
  116.
  वषट्कारा
  ॐ वषट्कारायै नम:।
  117.
  सुधाकारा
  ॐ सुधाकारायै नम:।
  118.
  सुधात्मिका
  ॐ सुधात्मिकायै नम:।
  119.
  राजनीति:
  ॐ राजनीतये नम:।
  120.
  त्रयी
  ॐ त्रय्यै नम:।
  121.
  वार्ता
  ॐ वार्तायै नम:।
  122.
  दण्डनीति:
  ॐ दण्डनीतये नम:।
  123.
  क्रियावती
  ॐ कियावत्यै नम:।
  124.
  सद्भूति:
  ॐ सद्भूत्यै नम:।
  125.
  तारिणी
  ॐ तारिण्यै नम:।
  126.
  श्रद्धा
  ॐ श्रद्धायै नम:।
  127.
  सद्गति:
  ॐ सद्गतये नम:।
  128.
  सत्परायणा
  ॐ सत्परायणायै नम:।
  129.
  सिन्धुः
  ॐ सिन्धवे नम:।
  130.
  मन्दाकिनी
  ॐ मन्दाकिन्यै नम:।
  131.
  गंगा
  ॐ गंगायै नम:।
  132.
  यमुना
  ॐ यमुनायै नम:।
  133.
  सरस्वती
  ॐ सरस्वत्यै नम:।
  134.
  गोदावरी
  ॐ गोदावर्यै नम:।
  135.
  विपाशा
  ॐ विपाशायै नम:।
  136.
  कावेरी
  ॐ कावेर्यै नम:।
  137.
  शतद्रुका
  ॐ शतहन्दायै नम:।
  138.
  सरयूः।
  ॐ सरय्वै नम:।
  139.
  चन्द्रभागा
  ॐ चन्द्रभागायै नम:।
  140.
  कौशिकी
  ॐ कौशिक्यै नम:।
  141.
  गण्डकी
  ॐ गण्डक्यै नम:।
  142.
  शुचिः
  ॐ शुचये नम:।
  143.
  नर्मदा
  ॐ नर्मदायै नम:।
  144.
  कर्मनाशा
  ॐ कर्मनाशाय नम:।
  145.
  चर्मण्वती
  ॐ चर्मण्वत्यै नम:।
  146.
  देविका
  ॐ देविकायै नम:।
  147.
  वेत्रवती
  ॐ वेत्रवत्यै नम:।
  148.
  वितस्ता
  ॐ वितस्तायै नम:।
  149.
  वरदा
  ॐ वरदायै नम:।
  150.
  नरवाहना
  ॐ नरवाहनायै नम:।
  151.
  सती
  ॐ सत्यै नम:।
  152.
  पतिव्रता
  ॐ पतिव्रतायै नम:।
  153.
  साध्वी
  ॐ साध्व्यै नम:।
  154.
  सुचक्षुः
  ॐ सुचक्षुषे नम:।
  155.
  कुण्डवासिनी
  ॐ कुण्डवासिन्यै नम:।
  156.
  एकचक्षुः
  ॐ एकचक्षुषे नम:।
  157.
  सहस्राक्षी
  ॐ सहस्राक्ष्यै नम:।
  158.
  सुश्रोणिः
  ॐ सुश्रोण्यै नम:।
  159.
  भगमालिनी
  ॐ भगमालिन्यै नम:।
  160.
  सेना
  ॐ सेना नम:।
  161.
  श्रेणिः
  ॐ श्रोण्यै नम:।
  162.
  पताका
  ॐ पताकायै नम:।
  163.
  सुव्यूहा
  ॐ सुव्यूहायै नम:।
  164.
  युद्धकान्क्षिणी
  ॐ युद्धकान्क्षिण्यै नम:।
  165.
  पताकिनी
  ॐ पताकिन्यै नम:।
  166.
  दयारम्भा
  ॐ दयारम्भायै नम:।
  167.
  विपंचीपंचमप्रिया
  ॐ विपंचीपंचमप्रियायै नम:।
  168.
  परापरकलाकान्ता
  ॐ परापरकलाकान्तायै नम:।
  169.
  त्रिशक्ति:
  ॐ त्रिशक्तये नम:।
  170.
  मोक्षदायिनी
  ॐ मोक्षदायिन्यै नम:।
  171.
  ऐन्द्री
  ॐ ऐन्द्रयै नम:।
  172.
  माहेश्वरी
  ॐ माहेश्वर्यै नम:।
  173.
  ब्राह्मी
  ॐ ब्राह्मयै नम:।
  174.
  कौमारी
  ॐ कौमार्यै नम:।
  175.
  कुलवासिनी
  ॐ कुलवासिन्यै नम:।