देवी दुर्गा के 1000 नाम : देवी सहस्रनाम का पाठ, देवी सहस्रनामावली

  0


  450.
  सावित्री
  ॐ सावित्र्यै नम:।
  451.
  त्रिपदाश्रया
  ॐ त्रिपदाश्रयायै नम:।
  452.
  त्रिसन्ध्या
  ॐ त्रिसन्ध्यायै नम:।
  453.
  त्रिपदी
  ॐ त्रिपद्यै नम:।
  454.
  धात्री
  ॐ धात्र्यै नम:।
  455.
  सुपर्वा
  ॐ सुपर्वायै नम:।
  456.
  सामगायनी
  ॐ सामगायन्यै नम:।
  457.
  पाञ्चाली
  ॐ पाञ्चाल्यै नम:।
  458.
  बालिका
  ॐ बालिकायै नम:।
  459.
  बाला
  ॐ बालायै नम:।
  460.
  बालक्रीडा
  ॐ बालक्रीडायै नम:।
  461.
  सनातनी
  ॐ सनातन्यै नम:।
  462.
  ग्रर्भाधारधरा
  ॐ ग्रर्भाधारधरायै नम:।
  463.
  शून्या
  ॐ शून्यायै नम:।
  464.
  गर्भाशयनिवासिनी
  ॐ गर्भाशयनिवासिन्यै नम:।
  465.
  सुरारिघातिनी कृत्या
  ॐ सुरारिघातिनीकृत्यायै नम:।
  466.
  पूतना
  ॐ पूतनायै नम:।
  467.
  तिलोत्तमा
  ॐ तिलोत्तमायै नम:।
  468.
  लज्जा
  ॐ लज्जायै नम:।
  469.
  रसवती
  ॐ रसवत्यै नम:।
  470.
  नन्दा
  ॐ नन्दायै नम:।
  471.
  भवानी
  ॐ भवान्यै नम:।
  472.
  पापनाशिनी
  ॐ पापनाशिन्यै नम:।
  473.
  पट्टाम्बरधरा
  ॐ पट्टाम्बरधरायै नम:।
  474.
  गीति:
  ॐ गीतये नम:।
  475.
  सुगीति:
  ॐ सुगीतये नम:।
  476.
  ज्ञानलोचना
  ॐ ज्ञानलोचनायै नम:।
  477.
  सप्तस्वरमयी तन्त्री
  ॐ सप्तस्वरमयीतन्त्र्यै नम:।
  478.
  षड्जमध्यमधैवता
  ॐ षड्जमध्यमधैवतायै नम:।
  479.
  मूर्च्छनाग्रामसंस्थाना
  ॐ मूर्च्छनाग्रामसंस्थानायै नम:।
  480.
  स्वस्था
  ॐ स्वस्थायै नम:।
  481.
  स्वस्थानवासिनी
  ॐ स्वस्थानवासिन्यै नम:।
  482.
  अट्टाटहासिनी
  ॐ अट्टाटहासिन्यै नम:।
  483.
  प्रेता
  ॐ प्रेतायै नम:।
  484.
  प्रेतासननिवासिनी
  ॐ प्रेतासननिवासिन्यै नम:।
  485.
  गीतनृत्यप्रिया
  ॐ गीतनृत्यप्रियायै नम:।
  486.
  अकामा
  ॐ अकामायै नम:।
  487.
  तुष्टिदा
  ॐ तुष्टिदायै नम:।
  488.
  पुष्टिदा
  ॐ पुष्टिदायै नम:।
  489.
  अक्षया
  ॐ अक्षयायै नम:।
  490.
  निष्ठा
  ॐ निष्ठायै नम:।
  491.
  सत्यप्रिया
  ॐ सत्यप्रियायै नम:।
  492.
  प्राज्ञा
  ॐ प्राज्ञायै नम:।
  493.
  लोकेशी
  ॐ लोकेश्यै नम:।
  494.
  सुरोत्तमा
  ॐ सुरोत्तमायै नम:।
  495.
  सविषा
  ॐ सविषायै नम:।
  496.
  ज्वालिनी
  ॐ ज्वालिन्यै नम:।
  497.
  ज्वाला
  ॐ ज्वालायै नम:।
  498.
  विषमोहार्तिनाशिनी
  ॐ विषमोहार्तिनाशिन्यै नम:।
  499.
  विषारिः
  ॐ विषारये नम:।
  500.
  नागदमनी
  ॐ नागदमन्यै नम:।
  501.
  कुरुकुल्ला
  ॐ कुरुकुल्लायै नम:।
  502.
  अमृतोद्भवा
  ॐ अमृतोद्भवायै नम:।
  503.
  भूतभीतिहरा रक्षा
  ॐ भूतभीतिहरारक्षायै नम:।
  504.
  भूतावेशविनाशिनी
  ॐ भूतावेशविनाशिन्यै नम:।
  505.
  रक्षोघ्नी
  ॐ रक्षोघ्न्यै नम:।
  506.
  राक्षसी
  ॐ राक्षस्यै नम:।
  507.
  रात्रिः
  ॐ रात्रये नम:।
  508.
  दीर्घनिद्रा
  ॐ दीर्घनिद्रायै नम:।
  509.
  दिवागति:
  ॐ दिवागतये नम:।
  510.
  चन्द्रिका
  ॐ चन्द्रिकायै नम:।
  511.
  चन्द्रकान्ति:
  ॐ चन्द्रकान्तये नम:।
  512.
  सूर्यकान्ति:
  ॐ सूर्यकान्तये नम:।
  513.
  निशाचरी
  ॐ निशाचर्यै नम:।
  514.
  डाकिनी
  ॐ डाकिन्यै नम:।
  515.
  शाकिनी
  ॐ शाकिन्यै नम:।
  516.
  शिष्या
  ॐ शिष्यायै नम:।
  517.
  हाकिनी
  ॐ हाकिन्यै नम:।
  518.
  चक्रवाकिनी
  ॐ चक्रवाकिन्यै नम:।
  519.
  सितासितप्रिया
  ॐ सितासितप्रियायै नम:।
  520.
  स्वङ्गा
  ॐ स्वङ्गायै नम:।
  521.
  सकला
  ॐ सकलायै नम:।
  522.
  वनदेवता
  ॐ वनदेवतायै नम:।
  523.
  गुरुरूपधरा
  ॐ गुरुरूपधरायै नम:।
  524.
  गुर्वी
  ॐ गुर्व्यै नम:।
  525.
  मृत्युः
  ॐ मृत्यवे नम:।
  526.
  मारी
  ॐ मार्यै नम:।
  527.
  विशारदा
  ॐ विशारदायै नम:।
  528.
  महामारी
  ॐ महामार्यै नम:।
  529.
  विनिद्रा
  ॐ विनिद्रायै नम:।
  530.
  तन्द्रा
  ॐ तन्द्रायै नम:।
  531.
  मृत्युविनाशिनी
  ॐ मृत्युविनाशिन्यै नम:।
  532.
  चन्द्रमण्डलसङ्काशा
  ॐ चन्द्रमण्डलसङ्काशायै नम:।
  533.
  चन्द्रमण्डलवासिनी
  ॐ चन्द्रमण्डलवासिन्यै नम:।
  534.
  अणिमादिगुणोपेता
  ॐ अणिमादिगुणोपेतायै नम:।
  535.
  सुस्पृहा
  ॐ सुस्पृहायै नम:।
  536.
  कामरूपिणी
  ॐ कामरूपिण्यै नम:।
  537.
  अष्टसिद्धिप्रदा
  ॐ अष्टसिद्धिप्रदायै नम:।
  538.
  प्रौढा
  ॐ प्रौढायै नम:।
  539.
  दुष्टदानवघातिनी
  ॐ दुष्टदानवघातिन्यै नम:।
  540.
  अनादिनिधना पुष्टिः
  ॐ अनादिनिधनापुष्टये नम:।
  541.
  चतुर्बाहुः
  ॐ चतुर्बाहवे नम:।
  542.
  चतुर्मुखी
  ॐ चतुर्मुख्यै नम:।
  543.
  चतुःसमुद्रशयना
  ॐ चतुःसमुद्रशयनायै नम:।
  544.
  चतुर्वर्गफलप्रदा
  ॐ चतुर्वर्गफलप्रदायै नम:।
  545.
  काशपुष्पप्रतीकाशा
  ॐ काशपुष्पप्रतीकाशायै नम:।
  546.
  शरत्कुमुदलोचना
  ॐ शरत्कुमुदलोचनायै नम:।
  547.
  भूता
  ॐ भूतायै नम:।
  548.
  भव्या
  ॐ भव्यायै नम:।
  549.
  भविष्या
  ॐ भविष्यायै नम:।
  550.
  शैलजा
  ॐ शैलजायै नम:।
  551.
  शैलवासिनी
  ॐ शैलवासिन्यै नम:।
  552.
  वाममार्गरता
  ॐ वाममार्गरतायै नम:।
  553.
  वामा
  ॐ वामायै नम:।
  554.
  शिववामाङ्गवासिनी
  ॐ शिववामाङ्गवासिन्यै नम:।
  555.
  वामाचारप्रिया
  ॐ वामाचारप्रियायै नम:।
  556.
  तुष्टा
  ॐ तुष्टायै नम:।