देवी दुर्गा के 1000 नाम : देवी सहस्रनाम का पाठ, देवी सहस्रनामावली

  0


  311.
  त्रिपुरसुन्दरी
  ॐ त्रिपुरसुन्दर्यै नम:।
  312.
  वृषप्रिया
  ॐ वृषप्रियायै नम:।
  313.
  वृषारूढा
  ॐ वृषारूढायै नम:।
  314.
  महिषासुरघातिनी
  ॐ महिषासुरघातिन्यै नम:।
  315.
  शुम्भदर्पहरा
  ॐ शुम्भदर्पहरायै नम:।
  316.
  दीप्ता
  ॐ दीप्तायै नम:।
  317.
  दीप्तपावकसन्निभा
  ॐ दीप्तपावकसन्निभायै नम:।
  318.
  कपालभूषणा
  ॐ कपालभूषणायै नम:।
  319.
  काली
  ॐ काल्यै नम:।
  320.
  कपालमाल्यधारिणी
  ॐ कपालमाल्यधारिण्यै नम:।
  321.
  कपालकुण्डला
  ॐ कपालकुण्डलायै नम:।
  322.
  दीर्घा
  ॐ दीर्घायै नम:।
  323.
  शिवा दूती
  ॐ शिवदूत्यै नम:।
  324.
  घनध्वनि:
  ॐ घनध्वनये नम:।
  325.
  सिद्धिदा
  ॐ सिद्धिदायै नम:।
  326.
  बुद्धिदा
  ॐ बुद्धिदायै नम:।
  327.
  नित्या
  ॐ नित्यायै नम:।
  328.
  सत्यमार्गप्रबोधिनी
  ॐ सत्यमार्गप्रबोधिन्यै नम:।
  329.
  कम्बुग्रीवा
  ॐ कम्बुग्रीवायै नम:।
  330.
  वसुमती
  ॐ वसुमत्यै नम:।
  331.
  छत्रच्छायाकृतालया
  ॐ छत्रच्छायाकृतालयायै नम:।
  332.
  जगद्गर्भा
  ॐ जगद्गर्भायै नम:।
  333.
  कुण्डलिनी
  ॐ कुण्डलिन्यै नम:।
  334.
  भुजगाकारशायनी
  ॐ भुजगाकारशायिन्यै नम:।
  335.
  प्रोल्लसत्सप्तपद्मा
  ॐ प्रोल्लसत्सप्तपद्मायै नम:।
  336.
  नाभिनालमृणालिनी
  ॐ नाभिनालमृणालिन्यै नम:।
  337.
  मूलाधारा
  ॐ मूलाधारायै नम:।
  338.
  निराकारा
  ॐ निराकारायै नम:।
  339.
  वह्रिकुण्डकृतालया
  ॐ वह्रिकुण्डकृतालयायै नम:।
  340.
  वायुकुण्डसुखासीना
  ॐ वायुकुण्डसुखासीनायै नम:।
  341.
  निराधारा
  ॐ निराधारायै नम:।
  342.
  निराश्रया
  ॐ निराश्रयायै नम:।
  343.
  श्वासोच्छ्वासगति:
  ॐ श्वासोच्छ्वासगत्यै नम:।
  344.
  जीवा
  ॐ जीवायै नम:।
  345.
  ग्रहिणी
  ॐ ग्राहिण्यै नम:।
  346.
  वह्निसंश्रया
  ॐ वह्निसंश्रयायै नम:।
  347.
  वह्नितन्तुसमुत्थाना
  ॐ वह्नितन्तुसमुत्थानायै नम:।
  348.
  षडरस्वादलोलुपा
  ॐ षडरस्वादलोलुपायै नम:।
  349.
  तपस्विनी
  ॐ तपस्विन्यै नम:।
  350.
  तपः सिद्धिः
  ॐ तपःसिद्धये नम:।
  351.
  तापसी
  ॐ तापस्यै नम:।
  352.
  तपः प्रिया
  ॐ तपःप्रियायै नम:।
  353.
  तपोनिष्ठा
  ॐ तपोनिष्ठायै नम:।
  354.
  तपोयुक्ता
  ॐ तपोयुक्तायै नम:।
  355.
  तपसःसिद्धिदायिनी
  ॐ तपसः सिद्धिदायिन्यै नम:।
  356.
  सप्तधातुमयी मूर्ति:
  ॐ सप्तधातुमयीमूर्तये नम:।
  357.
  सप्तधात्वन्तराश्रया
  ॐ सप्तधात्वन्तराश्रयायै नम:।
  358.
  देहपुष्टिः
  ॐ देहपुष्टये नम:।
  359.
  मनस्तुष्टिः
  ॐ मनः तुष्टये नम:।
  360.
  अन्नपुष्टिः
  ॐ अन्नपुष्टये नम:।
  361.
  बलोद्धता
  ॐ बलोद्धतायै नम:।
  362.
  ओषधिः
  ॐ ओषधये नम:।
  363.
  वैद्यमाता
  ॐ वैद्यमात्रे नम:।
  364.
  द्रव्यशाक्ति:
  ॐ द्रव्यशक्तये नम:।
  365.
  प्रभाविनी
  ॐ प्रभाविन्यै नम:।
  366.
  वैद्या
  ॐ वैद्यायै नम:।
  367.
  वैद्यचिकित्सा
  ॐ वैद्यचिकित्सायै नम:।
  368.
  सुपथ्या
  ॐ सुपथ्यायै नम:।
  369.
  रोगनाशिनी
  ॐ रोगनाशिन्यै नम:।
  370.
  मृगया
  ॐ मृगयायै नम:।
  371.
  मृगमांसादा
  ॐ मृगमांसादायै नम:।
  372.
  मृगत्वक्
  ॐ मृगत्वचे नम:।
  373.
  मृगलोचना
  ॐ मृगलोचनायै नम:।
  374.
  वागुरा
  ॐ वागुरायै नम:।
  375.
  बन्धरूपा
  ॐ बन्धरूपायै नम:।
  376.
  वधरूपा
  ॐ वधरूपायै नम:।
  377.
  वधोद्धता
  ॐ वधोद्धतायै नम:।
  378.
  बन्दी
  ॐ बन्द्यै नम:।
  379.
  वन्दिस्तुताकारा
  ॐ वन्दिस्तुताकारायै नम:।