311.
त्रिपुरसुन्दरी
ॐ त्रिपुरसुन्दर्यै नम:।
312.
वृषप्रिया
ॐ वृषप्रियायै नम:।
313.
वृषारूढा
ॐ वृषारूढायै नम:।
314.
महिषासुरघातिनी
ॐ महिषासुरघातिन्यै नम:।
315.
शुम्भदर्पहरा
ॐ शुम्भदर्पहरायै नम:।
316.
दीप्ता
ॐ दीप्तायै नम:।
317.
दीप्तपावकसन्निभा
ॐ दीप्तपावकसन्निभायै नम:।
318.
कपालभूषणा
ॐ कपालभूषणायै नम:।
319.
काली
ॐ काल्यै नम:।
320.
कपालमाल्यधारिणी
ॐ कपालमाल्यधारिण्यै नम:।
321.
कपालकुण्डला
ॐ कपालकुण्डलायै नम:।
322.
दीर्घा
ॐ दीर्घायै नम:।
323.
शिवा दूती
ॐ शिवदूत्यै नम:।
324.
घनध्वनि:
ॐ घनध्वनये नम:।
325.
सिद्धिदा
ॐ सिद्धिदायै नम:।
326.
बुद्धिदा
ॐ बुद्धिदायै नम:।
327.
नित्या
ॐ नित्यायै नम:।
328.
सत्यमार्गप्रबोधिनी
ॐ सत्यमार्गप्रबोधिन्यै नम:।
329.
कम्बुग्रीवा
ॐ कम्बुग्रीवायै नम:।
330.
वसुमती
ॐ वसुमत्यै नम:।
331.
छत्रच्छायाकृतालया
ॐ छत्रच्छायाकृतालयायै नम:।
332.
जगद्गर्भा
ॐ जगद्गर्भायै नम:।
333.
कुण्डलिनी
ॐ कुण्डलिन्यै नम:।
334.
भुजगाकारशायनी
ॐ भुजगाकारशायिन्यै नम:।
335.
प्रोल्लसत्सप्तपद्मा
ॐ प्रोल्लसत्सप्तपद्मायै नम:।
336.
नाभिनालमृणालिनी
ॐ नाभिनालमृणालिन्यै नम:।
337.
मूलाधारा
ॐ मूलाधारायै नम:।
338.
निराकारा
ॐ निराकारायै नम:।
339.
वह्रिकुण्डकृतालया
ॐ वह्रिकुण्डकृतालयायै नम:।
340.
वायुकुण्डसुखासीना
ॐ वायुकुण्डसुखासीनायै नम:।
341.
निराधारा
ॐ निराधारायै नम:।
342.
निराश्रया
ॐ निराश्रयायै नम:।
343.
श्वासोच्छ्वासगति:
ॐ श्वासोच्छ्वासगत्यै नम:।
344.
जीवा
ॐ जीवायै नम:।
345.
ग्रहिणी
ॐ ग्राहिण्यै नम:।
346.
वह्निसंश्रया
ॐ वह्निसंश्रयायै नम:।
347.
वह्नितन्तुसमुत्थाना
ॐ वह्नितन्तुसमुत्थानायै नम:।
348.
षडरस्वादलोलुपा
ॐ षडरस्वादलोलुपायै नम:।
349.
तपस्विनी
ॐ तपस्विन्यै नम:।
350.
तपः सिद्धिः
ॐ तपःसिद्धये नम:।
351.
तापसी
ॐ तापस्यै नम:।
352.
तपः प्रिया
ॐ तपःप्रियायै नम:।
353.
तपोनिष्ठा
ॐ तपोनिष्ठायै नम:।
354.
तपोयुक्ता
ॐ तपोयुक्तायै नम:।
355.
तपसःसिद्धिदायिनी
ॐ तपसः सिद्धिदायिन्यै नम:।
356.
सप्तधातुमयी मूर्ति:
ॐ सप्तधातुमयीमूर्तये नम:।
357.
सप्तधात्वन्तराश्रया
ॐ सप्तधात्वन्तराश्रयायै नम:।
358.
देहपुष्टिः
ॐ देहपुष्टये नम:।
359.
मनस्तुष्टिः
ॐ मनः तुष्टये नम:।
360.
अन्नपुष्टिः
ॐ अन्नपुष्टये नम:।
361.
बलोद्धता
ॐ बलोद्धतायै नम:।
362.
ओषधिः
ॐ ओषधये नम:।
363.
वैद्यमाता
ॐ वैद्यमात्रे नम:।
364.
द्रव्यशाक्ति:
ॐ द्रव्यशक्तये नम:।
365.
प्रभाविनी
ॐ प्रभाविन्यै नम:।
366.
वैद्या
ॐ वैद्यायै नम:।
367.
वैद्यचिकित्सा
ॐ वैद्यचिकित्सायै नम:।
368.
सुपथ्या
ॐ सुपथ्यायै नम:।
369.
रोगनाशिनी
ॐ रोगनाशिन्यै नम:।
370.
मृगया
ॐ मृगयायै नम:।
371.
मृगमांसादा
ॐ मृगमांसादायै नम:।
372.
मृगत्वक्
ॐ मृगत्वचे नम:।
373.
मृगलोचना
ॐ मृगलोचनायै नम:।
374.
वागुरा
ॐ वागुरायै नम:।
375.
बन्धरूपा
ॐ बन्धरूपायै नम:।
376.
वधरूपा
ॐ वधरूपायै नम:।
377.
वधोद्धता
ॐ वधोद्धतायै नम:।
378.
बन्दी
ॐ बन्द्यै नम:।
379.
वन्दिस्तुताकारा
ॐ वन्दिस्तुताकारायै नम:।