815.
कालभूः
ॐ कालभुवे नम:।
816.
कालवर्तिनी
ॐ कालवर्तिन्यै नम:।
817.
कलङ्करहिता नारी
ॐ कलङ्करहितानार्यै नम:।
818.
चतुष्षष्ट्यभिधावती
ॐ चतुष्षष्ट्यभिधावत्यै नम:।
819.
जीर्णा
ॐ जीर्णायै नम:।
820.
जीर्णवस्त्रा
ॐ जीर्णवस्त्रायै नम:।
821.
नूतना
ॐ नूतनायै नम:।
822.
नववल्लभा
ॐ नववल्लभायै नम:।
823.
अरजा
ॐ अरजायै नम:।
824.
रति:
ॐ रतये नम:।
825.
प्रीति:
ॐ प्रीतये नम:।
826.
रतिरागविवर्धिनी
ॐ रतिरागविवर्धिन्यै नम:।
827.
पञ्चवातगतिर्भिन्ना
ॐ पञ्चवातगतिर्भिन्नायै नम:।
828.
पञ्चश्लेष्माशयाधरा
ॐ पञ्चश्लेष्माशयाधरायै नम:।
829.
पञ्चपित्तवतीशक्ति:
ॐ पञ्चपित्तवतीशक्तये नम:।
830.
पञ्चस्थानविबोधिनी
ॐ पञ्चस्थानविबोधिन्यै नम:।
831.
उदक्या
ॐ उदक्यायै नम:।
832.
वृषस्यन्ती
ॐ वृषस्यन्त्यै नम:।
833.
बहिः प्रस्रविणी त्र्यहम्
ॐ त्र्यहंबहिःप्रस्रविण्यै नम:।
834.
रजःशुक्रधराशक्ति:
ॐ रजःशुक्रधराशक्तये नम:।
835.
जरायुः
ॐ जरायवे नम:।
836.
गर्भधारिणी
ॐ गर्भधारिण्यै नम:।
837.
त्रिकालज्ञा
ॐ त्रिकालज्ञायै नम:।
838.
त्रिलिङ्गा
ॐ त्रिलिङ्गायै नम:।
839.
त्रिमूर्ति:
ॐ त्रिमूर्तये नम:।
840.
त्रिपुरवासिनी
ॐ त्रिपुरवासिन्यै नम:।
841.
अरागा
ॐ अरागायै नम:।
842.
शिवतत्त्वा
ॐ शिवतत्त्वायै नम:।
843.
कामतत्त्वानुरागिणी
ॐ कामतत्त्वानुरागिण्यै नम:।
844.
प्राची
ॐ प्राच्यै नम:।
845.
अवाची
ॐ अवाच्यै नम:।
846.
प्रतीची (दिक्)
ॐ प्रतीच्यै नम:।
847.
उदीची (दिक्)
ॐ उदीच्यै नम:।
848.
विदिग्दिशा
ॐ विदिग्दिशायै नम:।
849.
अहङ्कृति:
ॐ अहङ्कृतये नम:।
850.
अहङ्कारा
ॐ अहङ्कारायै नम:।
851.
बलिमाया
ॐ बलिमायायै नम:।
852.
बलिप्रिया
ॐ बलिप्रियायै नम:।
853.
स्रुक्
ॐ स्रुचे नम:।
854.
स्रुवा
ॐ स्रुवायै नम:।
855.
सामिधेनी
ॐ सामिधेन्यै नम:।
856.
सश्रद्धा
ॐ सश्रद्धायै नम:।
857.
श्राद्धदेवता
ॐ श्राद्धदेवतायै नम:।
858.
माता
ॐ मात्रे नम:।
859.
मातामही
ॐ मातामह्यै नम:।
860.
तृप्ति:
ॐ तृप्तये नम:।
861.
पितृमाता
ॐ पितृमात्रे नम:।
862.
पितामही
ॐ पितामह्यै नम:।
863.
स्नुषा
ॐ स्नुषायै नम:।
864.
दौहित्रिणी
ॐ दौहित्रिण्यै नम:।
865.
पुत्री
ॐ पुत्र्यै नम:।
866.
पौत्री
ॐ पौत्र्यै नम:।
867.
नप्त्री
ॐ नप्त्र्यै नम:।
868.
शिशुप्रिया
ॐ शिशुप्रियायै नम:।
869.
स्तनदा
ॐ स्तनदायै नम:।
870.
स्तनधारा
ॐ स्तनधारायै नम:।
871.
विश्वयोनि:
ॐ विश्वयोनये नम:।
872.
स्तनन्धयी
ॐ स्तनन्धय्यै नम:।
873.
शिशूत्सङ्गधरा
ॐ शिशूत्सङ्गधरायै नम:।
874.
दोला
ॐ दोलायै नम:।
875.
दोलाक्रीडाभिनन्दिनी
ॐ दोलाक्रीडाभिनन्दिन्यै नम:।
876.
उर्वशी
ॐ उर्वश्यै नम:।
877.
कदली
ॐ कदल्यै नम:।
878.
केका
ॐ केकायै नम:।
879.
विशिखा
ॐ विशिखायै नम:।
880.
शिखिवर्तिनी
ॐ शिखिवर्तिन्यै नम:।
881.
खट्वाङ्गधारिणी
ॐ खट्वाङ्गधारिण्यै नम:।
882.
खट्वा
ॐ खट्वायै नम:।
883.
बाणपुङ्खानुवर्तिनी
ॐ बाणपुङ्खानुवर्तिन्यै नम:।
884.
लक्ष्यप्राप्ति:
ॐ लक्ष्यप्राप्तये नम:।
885.
कला
ॐ कलायै नम:।
886.
अलक्ष्या
ॐ अलक्ष्यायै नम:।
887.
लक्ष्या (च)
ॐ लक्ष्यायै नम:।
888.
शुभलक्षणा
ॐ शुभलक्षणायै नम:।
889.
वर्तिनी
ॐ वर्तिन्यै नम:।
890.
सुपथाचारा
ॐ सुपथाचारायै नम:।
891.
परिखा
ॐ परिखायै नम:।
892.
खनि:
ॐ खनये नम:।
893.
वृति:
ॐ वृतये नम:।
894.
प्राकारवलया
ॐ प्राकारवलयायै नम:।
895.
वेला
ॐ वेलायै नम:।
896.
मर्यादा च महोदधौ
ॐ महोदधौमर्यादायै नम:।
897.
पोषणी (शक्ति:)
ॐ पोषणीशक्तये नम:।
898.
शोषणी शक्ति:
ॐ शोषणीशक्तये नम:।
899.
दीर्घकेशी
ॐ दीर्घकेश्यै नम:।
900.
सुलोमशा
ॐ सुलोमशायै नम:।
901.
ललिता
ॐ ललितायै नम:।
902.
मांसला
ॐ मांसलायै नम:।
903.
तन्वी
ॐ तन्व्यै नम:।
904.
वेदवेदाङ्गधारिणी
ॐ वेदवेदाङ्गधारिण्यै नम:।
905.
नरासृक्पानमत्ता
ॐ नरासृक्पानमत्तायै नम:।
906.
नरमुण्डास्थिभूषणा
ॐ नरमुण्डास्थिभूषणायै नम:।
907.
अक्षक्रीडारति:
ॐ अक्षक्रीडारतये नम:।
908.
शारी
ॐ शार्यै नम:।
909.
शारिका शुकभाषिणी
ॐ शारिकाशुकभाषिण्यै नम:।
910.
शाम्बरी
ॐ शाम्बर्यै नम:।
911.
गारुडी विद्या
ॐ गारुडीविद्यायै नम:।
912.
वारुणी
ॐ वारुण्यै नम:।
913.
वरुणार्चिता
ॐ वरुणार्चितायै नम:।
914.
वाराही
ॐ वाराह्यै नम:।
915.
मुण्डहस्ता
ॐ मुण्डहस्तायै नम:।
916.
दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरा
ॐ दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरायै नम:।
917.
मीनमूर्तिधरा
ॐ मीनमूर्तिधरायै नम:।
918.
मूर्ता
ॐ मूर्तायै नम:।
919.
वदन्या
ॐ वदन्यायै नम:।
920.
प्रतिमाश्रया
ॐ प्रतिमाश्रयायै नम:।
921.
अमूर्ता
ॐ अमूर्तायै नम:।
922.
निधिरूपा
ॐ निधिरूपायै नम:।
923.
शालग्रामशिलाशुचिः
ॐ शालग्रामशिलाशुचये नम:।
924.
स्मृति:
ॐ स्मृतये नम:।
925.
संस्काररूपा
ॐ संस्काररूपायै नम:।
926.
सुसंस्कारा
ॐ सुसंस्कारायै नम:।
927.
संस्कृति:
ॐ संस्कृतये नम:।
928.
प्राकृता
ॐ प्राकृतायै नम:।
929.
देशभाषा
ॐ देशभाषायै नम:।
930.
गाथा
ॐ गाथायै नम:।
931.
गीति:
ॐ गीतये नम:।
932.
प्रहेलिका
ॐ प्रहेलिकायै नम:।
933.
इडा
ॐ इडायै नम:।
934.
पिङ्गला
ॐ पिङ्गलायै नम:।
935.
पिङ्गा
ॐ पिङ्गायै नम:।
936.
सुषुम्णा
ॐ सुषुम्णायै नम:।
937.
सूर्यवाहिनी
ॐ सूर्यवाहिन्यै नम:।
938.
शशिस्रवा
ॐ शशिस्रवायै नम:।
939.
तालुस्था
ॐ तालुस्थायै नम:।
940.
काकिनी
ॐ काकिन्यै नम:।
941.
अमृतजीविनी
ॐ अमृतजीविन्यै नम:।
942.
अणुरूपा
ॐ अणुरूपायै नम:।
943.
बृहद्रूपा
ॐ बृहद्रूपायै नम:।
944.
लघुरूपा
ॐ लघुरूपायै नम:।
945.
गुरुस्थिरा
ॐ गुरुस्थिरायै नम:।
946.
स्थावरा
ॐ स्थावरायै नम:।
947.
जङ्गमा
ॐ जङ्गमायै नम:।
948.
देवी
ॐ देव्यै नम:।
949.
कृतकर्मफलप्रदा
ॐ कृतकर्मफलप्रदायै नम:।
950.
विषयाक्रान्तदेहा
ॐ विषयाक्रान्तदेहायै नम:।
951.
निर्विशेषा
ॐ निर्विशेषायै नम:।
952.
जितेन्द्रिया
ॐ जितेन्द्रियायै नम:।
953.
विश्वरूपा
ॐ विश्वरूपायै नम:।
954.
चिदानन्दा
ॐ चिदानन्दायै नम:।
955.
परब्रह्मप्रबोधिनी
ॐ परब्रह्मप्रबोधिन्यै नम:।
956.
निर्विकारा
ॐ निर्विकारायै नम:।
957.
निर्वैरा
ॐ निर्वैरायै नम:।
958.
विरति:
ॐ विरतये नम:।
959.
सत्यवर्धिनी
ॐ सत्यवर्धिन्यै नम:।
960.
पुरुषाज्ञा
ॐ पुरुषाज्ञायै नम:।
961.
भिन्ना
ॐ भिन्नायै नम:।
962.
क्षान्ति: कैवल्यदायिनी
ॐ क्षान्ति:कैवल्यदायिन्यै नम:।
963.
विविक्तसेविनी
ॐ विविक्तसेविन्यै नम:।
964.
प्रज्ञाजनयित्री
ॐ प्रज्ञाजनयित्र्यै नम:।
965.
बहुश्रुति:
ॐ बहुश्रुतये नम:।
966.
निरीहा
ॐ निरीहायै नम:।
967.
समस्तैका
ॐ समस्तैकायै नम:।
968.
सर्वलोकैकसेविता
ॐ सर्वलोकैकसेवितायै नम:।
969.
सेवा
ॐ सेवायै नम:।
970.
सेवाप्रिया
ॐ सेवाप्रियायै नम:।
971.
सेव्या
ॐ सेव्यायै नम:।
972.
सेवाफलविवर्धिनी
ॐ सेवाफलविवर्धिन्यै नम:।
973.
कलौ कल्किप्रियाकाली
ॐ कलौकल्किप्रियाकाल्यै नम:।
974.
दुष्टम्लेच्छविनाशिनी
ॐ दुष्टम्लेच्छविनाशिन्यै नम:।
975.
प्रत्यञ्चा
ॐ प्रत्यञ्चायै नम:।
976.
धनुर्यष्टिः
ॐ धनुर्यष्टये नम:।
977.
खड्गधारा
ॐ खड्गधारायै नम:।
978.
दुरानति:
ॐ दुरानतये नम:।
979.
अश्वप्लुति:
ॐ अश्वप्लुतये नम:।
980.
वल्गा
ॐ वल्गायै नम:।
981.
सृणिः
ॐ सृणये नम:।
982.
सन्मत्तवारणा
ॐ सन्मत्तवारणायै नम:।
983.
वीरभूः
ॐ वीरभुवे नम:।
984.
वीरमाता
ॐ वीरमात्रे नम:।
985.
वीरसूः
ॐ वीरसुवे नम:।
986.
वीरनन्दिनी
ॐ वीरनन्दिन्यै नम:।
987.
जयश्रीः
ॐ जयश्रियै नम:।
988.
जयदीक्षा
ॐ जयदीक्षायै नम:।
989.
जयदा
ॐ जयदायै नम:।
990.
जयवर्धिनी
ॐ जयवर्धिन्यै नम:।
991.
सौभाग्यसुभगाकारा
ॐ सौभाग्यसुभगाकारायै नम:।
992.
सर्वसौभाग्यवर्धिनी
ॐ सर्वसौभाग्यवर्धिन्यै नम:।
993.
क्षेमंकरी
ॐ क्षेमंकर्ये नम:।
994.
सिद्धिरूपा
ॐ सिद्धिरूपायै नम:।
995.
सत्कीर्ति:
ॐ सत्कीर्तये नम:।
996.
पथिदेवता
ॐ पथिदेवतायै नम:।
997.
सर्वतीर्थमयीमूर्ति:
ॐ सर्वतीर्थमयीमूर्तये नम:।
998.
सर्वदेवमयीप्रभा
ॐ सर्वदेवमयीप्रभायै नम:।
999.
सर्वसिद्धिप्रदाशक्ति:
ॐ सर्वसिद्धिप्रदाशक्तये नम:।
1000.
सर्वमङ्गलमङ्गला
ॐ सर्वमङ्गलमङ्गलायै नम:।
॥इति श्रीरुद्रयामलतन्त्रान्तर्गता श्रीभवानीसहस्रनामावलिः सम्पूर्णा॥