176.
इच्छा
ॐ इच्छायै नम:।
177.
भगवती
ॐ भगवत्यै नम:।
178.
शक्ति:
ॐ शक्तये नम:।
179.
कामधेनुः
ॐ कामधेनवे नम:।
180.
कृपावति
ॐ कृपावत्यै नम:।
181.
वज्रायुधा
ॐ वज्रायुधायै नम:।
182.
वज्रहस्ता
ॐ वज्रहस्तायै नम:।
183.
चण्डी
ॐ चण्ड्यै नम:।
184.
चण्डपराक्रमा
ॐ चण्डपराक्रमायै नम:।
185.
गौरी
ॐ गौर्यै नम:।
186.
सुवर्णवर्णा
ॐ सुवर्णवर्णायै नम:।
187.
स्थितिसंहारकारिणी
ॐ स्थितिसंहारकारिण्यै नम:।
188.
एका
ॐ एकायै नम:।
189.
अनेका
ॐ अनेकायै नम:।
190.
महेज्या
ॐ महेज्यायै नम:।
191.
शतबाहुः
ॐ शतबाहवे नम:।
192.
महाभुजा
ॐ महाभुजायै नम:।
193.
भुजङ्गभूषणा
ॐ भुजङ्गभूषणायै नम:।
194.
भूषा
ॐ भूषायै नम:।
195.
षट्चक्रक्रमवासिनी
ॐ षट्चक्रक्रमवासिन्यै नम:।
196.
षट्चक्रभेदिनी
ॐ षट्चक्रभेदिन्यै नम:।
197.
श्यामा
ॐ श्यामायै नम:।
198.
कायस्था
ॐ कायस्थायै नम:।
199.
कायवर्जिता
ॐ कायवर्जितायै नम:।
200.
सुस्मिता
ॐ सुस्मितायै नम:।
201.
सुमुखी
ॐ सुमुख्यै नम:।
202.
क्षामा
ॐ क्षामायै नम:।
203.
मूलप्रकृति:
ॐ मूलप्रकृत्यै नम:।
204.
ईश्वरी
ॐ ईश्वर्यै नम:।
205.
अजा
ॐ अजायै नम:।
206.
बहुवर्णा
ॐ बहुवर्णायै नम:।
207.
पुरुषार्थप्रवर्तिनी
ॐ पुरुषार्थप्रवर्तिन्यै नम:।
208.
रक्ता
ॐ रक्तायै नम:।
209.
नीला
ॐ नीलायै नम:।
210.
सिता
ॐ सितायै नम:।
211.
श्यामा
ॐ श्यामायै नम:।
212.
कृष्णा
ॐ कृष्णायै नम:।
213.
पीता
ॐ पीतायै नम:।
214.
कर्बुरा
ॐ कर्बुरायै नम:।
215.
क्षुधा
ॐ क्षुधायै नम:।
216.
तृष्णा
ॐ तृष्णायै नम:।
217.
जरवृद्धा
ॐ जरावृद्धायै नम:।
218.
तरुणी
ॐ तरुण्यै नम:।
219.
करुणालया
ॐ करुणालयायै नम:।
220.
कला
ॐ कलायै नम:।
221.
काष्टा
ॐ काष्ठायै नम:।
222.
मुहूर्ता
ॐ मुहूर्तायै नम:।
223.
निमेषा
ॐ निमिषायै नम:।
224.
कालरूपिणी
ॐ कालरूपिण्यै नम:।
225.
सुकर्णरसना
ॐ सुकर्णरसनायै नम:।
226.
नासा
ॐ नासायै नम:।
227.
चक्षुः
ॐ चक्षुषे नम:।
228.
स्पर्शवती
ॐ स्पर्शवत्यै नम:।
229.
रसा
ॐ रसायै नम:।
230.
गन्धप्रिया
ॐ गन्धप्रियायै नम:।
231.
सुगन्धा
ॐ सुगन्धायै नम:।
232.
सुस्पर्शा
ॐ सुस्पर्शायै नम:।
233.
मनोगति:
ॐ मनोगतये नम:।
234.
मृगनाभिः
ॐ मृगनाभये नम:।
235.
मृगाक्षी
ॐ मृगाक्ष्यै नम:।
236.
कर्पूरामोदधारिणी
ॐ कर्पूरामोदधारिण्यै नम:।